Leveringsvoorwaarden

 

Een goede relatie met onze klanten vinden wij van het grootste belang en daarom vinden wij het belangrijk om duidelijk te zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als u bij ons bestelt gaat u akkoord met deze voorwaarden.


1.     Definities

 • 1.     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     MOOI OOK; de V.O.F.  gevestigd Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951BX Winsum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 58865586. BTW NL853214785B01 team@mooiook.nl

2.     Opdrachtgever; Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

3.     Overeenkomst; Elke afspraak tussen MOOI OOK en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door MOOI OOK ten behoeve van Opdrachtgever


2.     Algemeen

 • 1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MOOI OOK en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden

 • 2.     Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien MOOI OOK voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.

 • 3.     Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.

 • 4.     De via de website van MOOI OOK gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

 • 5.     Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


3.     Prijzen en offertes

 • 1.     De prijzen zoals vermeld op de website www.mooiook.nl zijn in euro’s en inclusief BTW. De prijzen kunnen ten alle tijde door MOOI OOK worden gewijzigd.

 • 2.     Alle offertes en aanbiedingen van MOOI OOK zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

 • 3.     MOOI OOK kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdracht redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

 • 4.     De in de offerte en op de website van MOOI OOK genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze.

 • 5.     Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is MOOI OOK daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen MOOI OOK en Opdrachtgever.

 • 6.     Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. MOOI OOK is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


4.     Totstandkoming overeenkomst

 • 1.     De overeenkomst tussen Opdrachtgever en MOOI OOK komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website van MOOI OOK, en deze per email door MOOI OOK is bevestigd.

 • 2.     MOOI OOK is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.


5.     Aanlevering gegevens

 • 1.     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

 • 2.     Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan MOOI OOK niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.


6.     Levering en leveringstermijn

 • 1.     MOOI OOK streeft er naar het bestelde zo spoedig mogelijk te leveren.

 • 2.     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens ten behoeve van het produceren en leveren van bestelde artikelen.

 • 3.     De door MOOI OOK vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. MOOI OOK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.

 • 4.     MOOI OOK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).

 • 5.    Diverse factoren zijn van invloed op de kwaliteit en de kleuren van het drukwerk. MOOI OOK kan dan ook niet garanderen dat kaarten van oplages exact dezelfde kleur hebben als de bestelde proefkaart.

 • 6.    Drukwerk kleuren kunnen afwijken van het beeldscherm.

 • 7.    Diverse factoren zijn van invloed op de marges van schoon gesneden drukwerk. MOOI OOK kan dan ook niet garanderen dat alle kaarten van oplages exact dezelfde marges hebben.

 • 8. Onze duurzame papiersoorten, hout en bloeipapier zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Er kunnen kleurverschillen of oneffenheden voorkomen.

 • 9. We geven geen succesgarantie op het groei- en bloeiproces van ons groeipapier.

 • 10.    Klachten dienen zo spoedig mogelijk worden gemeld bij mooiook.nl o.v.v. het ordernummer en foto’s van de kaarten.

 • 11.    Indien een herdruk wordt voorgesteld zal deze alleen worden uitgevoerd indien de kaarten retour worden gestuurd, tenzij anders overeengekomen.

 • 12.    Als Opdrachtgever besluit de kaarten te versturen, accepteert Opdrachtgever de kaarten.

 
7.     Transport

 • 1.     MOOI OOK draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen.

 • 2.     Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door MOOI OOK

 • 3.     Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en MOOI OOK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport evenals vertraagd of verzuimd transport.